2014-04-03 12:31

Välkommen till Energisäkerhetsportalen

En fungerande och robust elförsörjning är en grundförutsättning för vårt moderna samhälle. I Sverige används drygt 14,000 kWh el per invånare/år och vi ligger på sjätte plats internationellt sett. Sverige är med andra ord ett elberoende land! Ett viktigt inslag i arbetet med att tillgodose samhällets elbehov är att säkerhetsarbetet bedrivs på ett systematiskt och proaktivt sätt hos aktörer som bedriver elverksamhet i Sverige.

Säkerhet handlar i mångt och mycket om att ha kunskap om hot och risker samt hur dessa kan hanteras. På kalla krigets tid gick den svenska säkerhetspolitiken framför allt ut på att förebygga och avvärja militära hot. Detta präglade i sin tur säkerhetsarbetet även inom vår sektor. Idag har fokus flyttat till skydd mot sabotage, terrorism och kriminella brott som kan vara riktade mot våra verksamheter. Vi har en spännande resa bakom oss – och förhoppningsvis en lika spännande resa framför oss.

Att vara delaktig i arbetet med att säkra driften av den samhällskritiska elinfrastrukturen är ett privilegium som få får uppleva. Det innebär samtidigt ett stort ansvarstagande av var och en av oss som deltar i denna samhällsviktiga verksamhet. För att kunna ta det ansvaret krävs bland annat ett kollektivt samspel, informations- och kunskapsutbyte.

Ambitionen med Energisäkerhetsportalen är att stödja säkerhetsarbetet inom elförsörjningen genom att skapa en plattform för att tillgängliggöra styrande och stödjande dokument och verktyg. Portalen ska även användas för kommunikation och/eller informationsspridning av aktuella händelser och nyheter som kan ha betydelse för säkerheten i den svenska elförsörjningen.

Med hopp om att Energisäkerhetsportalen bidrar till ett effektivare säkerhetsarbete inom elförsörjningen vill jag avsluta mitt inlägg med citat från Jan Carlzon: "En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar." 

 

 

Alireza Hafezi

Säkerhetsskyddschef

Affärsverket svenska kraftnät

Arkiv