2014-04-24 15:26

Äntligen! Energisäkerhetsportalen

Information är idag en viktig produktionsresurs på samma sätt som dammar, turbiner, kraftnät med mera. Informationssäkerhetsarbetet syftar till att skydda verksamhetens viktiga information, som i huvudsak hanteras med hjälp av IT. Informationssäkerhetsfrågor har successivt under de senaste åren blivit allt viktigare för energibranschen, inte minst med den fortsatta utvecklingen till mer digitala system och elektronisk kommunikation för bland annat övervakning, styrning och inhämtning av mätvärden och andra nya ”smarta” funktioner. I många fall handlar det om affärskritisk information och styrning av samhällsviktig infrastruktur. Detta gör branschen mer utsatt och sårbar för intrång och angrepp i IT-system och ställer helt andra krav på informationssäkerhet än för andra branscher.

Energisäkerhetsportalen är resultatet av ett aktivt samarbete mellan SvK och Svensk Energis arbetsgrupper för informationssäkerhet, EBITS resp. övergripande säkerhets- och beredskapsfrågor, AG Säkerhet & Beredskap.

EBITS är ett nätverksforum inom informationssäkerhet för Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Nätverket leds av en arbetsgrupp på tio personer där Svensk Energi är sammanhållande för forumet som representeras av såväl stora som små energiföretag geografiskt fördelade över Sverige. Arbetsgruppen är ett expertorgan inom informationssäkerhetsområdet, som bevakar nyheter, trender, hot och risker. Utgångspunkten är att hantera frågeställningar ur ett verksamhetsperspektiv. Som exempel kan nämnas rådgivning, remissinstans och diskussionspartner, utbildning och informationsinsatser, framtagning av vägledningar, kontaktorgan mot myndigheter exempelvis MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), PTS (Post och Telestyrelsen), SvK (Svenska Kraftnät), SÄPO (Säkerhetspolisen) m.fl. EBITS anordnar årligen ett riktat seminarium med för året aktuellt tema för sina medlemsföretag.

EBITS är ett nätverksforum inom informationssäkerhet för Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Nätverket leds av en arbetsgrupp på tio personer där Svensk Energi är sammanhållande för forumet som representeras av såväl stora som små energiföretag geografiskt fördelade över Sverige. Arbetsgruppen är ett expertorgan inom informationssäkerhetsområdet, som bevakar nyheter, trender, hot och risker. EBITS anordnar årligen ett riktat seminarium med för året aktuellt tema för sina medlemsföretag.

AG Säkerhet & Beredskap är en arbetsgrupp inom Svensk Energi som bevakar och säkerställer att medlemsföretagen har en beredskap som motsvarar omvärldens krav samt en rimlig säkerhetsnivå. I samverkan med Svenska Kraftnät verkar gruppen för att tillgängliga elberedskapsmedel utnyttjas på ett optimalt sätt.

Utgångspunkten för båda grupperna är att hantera frågeställningar ur ett verksamhetsperspektiv. Som exempel kan nämnas rådgivning, remissinstans och diskussionspartner, utbildning och informationsinsatser, framtagning av vägledningar, kontaktorgan mot myndigheter exempelvis MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Energimyndigheten, PTS (Post och Telestyrelsen), Svenska kraftnät, SÄPO (Säkerhetspolisen) m.fl.

Vi i EBITS och AG Säkerhet & Beredskap kommer att arbeta för att Energisäkerhetsportalen blir ditt naturliga val när du behöver rådgivning eller har säkerhetsrelaterade frågeställningar.

Välkommen hit!

 

Rita Lenander                                       Matz Tapper

Ordförande EBITS                                 Ordförande AG S&B

CISO E.ON MU Nordic                            Svensk Energi

Arkiv