2014-11-24 17:03

Granskningsrapport från Riksrevisionen - Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23)

Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. 

http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Informationssakerheten-i-den-civila-statsforvaltningen/

Arkiv