2014-12-18 10:35

Nu står även Energimyndigheten bakom Energisäkerhetsportalen!

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har nyligen tecknat en överenskommelse om deltagande i Energisäkerhetsportalen. Vi tycker nämligen att det är viktigt att skydd av samhällsviktig verksamhet, inklusive ett erforderligt säkerhetsskydd, säkerställs även inom olje-, drivmedels-, naturgas- samt värme/kyla-försörjningen.Vi vill också verka för en samordnad informationsspridning om frågor kopplade till informationssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd. Energimyndigheten vill därför uppmana berörda aktörer inom ”våra branscher” enligt ovan, att ta del av och använda materialet i portalen som stöd och verktyg i det egna säkerhetsarbetet. 

Tillsammans med Svenska kraftnät och Svensk Energi kommer vi att granska och godkänna material, nyheter och artiklar innan publicering på Energisäkerhetsportalen.
Material avseende olje-, drivmedels-, naturgas- samt värme/kyla-försörjning kvalitetsgranskas i första hand av Energimyndigheten som sektorsansvarig myndighet.

Materiel avseende elförsörjningen kvalitetsgranskas på motsvarande sätt i första hand av Svenska kraftnät, som sektorsansvarig myndighet.

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi. Ansvaret innefattar utveckling och samordning av samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet samt att verka för försörjningstrygghet.
Våra uppgifter regleras bl.a. genom författningar om beredskapslagring av olja, trygg naturgasförsörjning samt om krisberedskap och höjd beredskap.

Ett annat skäl till att Energimyndigheten understödjer och medverkar i Energisäkerhetsportalen, är att arbetet med uppgifter kopplade till civilt försvar är återupptaget i enlighet med statsmakternas inriktning. Planeringen för höjd beredskap är därmed under utveckling. Det medför att frågor om sårbarhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd aktualiseras även ur den aspekten. 

Vi har dessutom noterat, att ett förslag till direktiv (3 oktober 2014) om informationssäkerhet för närvarande förhandlas inom EU (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union, 13848/14).Direktivet är kopplat till kontinuitet och väl fungerande verksamheter som bl.a. ska kunna garantera försörjningstrygghet.

 

Med hopp om att Energisäkerhetsportalen bidrar till ett effektivare säkerhetsarbete i en bredare krets inom hela energiförsörjningen!

 

Mats Löwenberg

Säkerhetsskyddschef

Energimyndigheten

Arkiv