2015-11-19 12:59

Höjd terrorhotnivå

Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån från ”förhöjt (3)” till ”högt (4)”.

Informationen från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen är för tillfället knapphändig men vi har för närvarande inte heller fått någon signal från säkerhetsmyndigheterna om att kritisk infrastruktur kan vara det primära målet för någon form av terrorangrepp. Det finns dock anledning att vidta vissa försiktighetsåtgärder såsom stärkt tillsyn av allmänna kontorsplatser såsom garage och receptionsområden samt en ökad tillsyn av andra skyddsvärda objekt såsom känsliga och viktiga anläggningar. Vi uppmanar er och era medarbetare att iaktta extra försiktighet och uppmärksamhet.

Det är viktigt att ni och medarbetarna också bidrar till en ökad säkerhet bland annat genom att:

  • Bära sina tjänstekort synligt.
  • Vara uppmärksam på att någon obehörig inte följer efter, (eng.)piggybackar in i anläggningar och kontorslokaler.
  • Rapporterar in större avvikelse i säkerhetsskyddet. Härvid är det viktigt att påpeka att vid tveksamhet hellre välja att rapportera än att avstå från att rapportera.
  • Är uppmärksam på om obehöriga uppehåller sig i närhet till skyddsobjekt eller annat skyddsvärt objekt eller anläggning.
  • Vid anmodan från skyddsvakt uppvisa ID-handlingar.
  • Vara aktsam på större eller på annat sätt konstiga försändelser med okänt innehåll.
  • Gå igenom gällande säkerhetsrutiner såsom tillträde, beledsagning, utrymning, lås och larm m.m.
  • Utöka rondering och annan uppföljning där så är tillämpligt.

Arkiv