2017-01-10 09:51

Nationell säkerhetsstrategi

Regeringen har i samband med statsministerns anförande på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen offentliggjort en nationell säkerhetsstrategi. Säkerhetsstrategin utgår från målen för vår säkerhet, tar ut riktningen och sätter ramarna för det arbete som krävs för att värna vår säkerhet och för att lägga de gemensamma resurserna där de gör bäst nytta. Strategin fokuserar på 8 olika områden varav två är särskilt viktiga inom energisförsörjningen. Informations- och cybersäkerhet, digitala risker och Hot mot energiförsörjning.

 

Läs hela strategin här:

http://www.regeringen.se/48db21/globalassets/regeringen/block/aktualitetsblock/statsradsberedningen/nationell-sakerhetsstrategi.pdf

Arkiv