2017-03-23 13:33

Energisäkerhetsportalen tipsar – program om krishantering

UR Samtiden i Kunskapskanalen

Måndag 27 mars och tisdagen den 28 mars sänds flera program om krishantering. De finns även upplagda på nätet och länkar till respektive program samt beskrivning av programmet återfinns nedan.

Måndag 27 mars:
15.00-15.25: Vad kännetecknar en kris i samhället?
Björn Nevhage forskar om kris och berättar här om olika resultat i sin forskning. Han talar om hur kris definieras av olika aktörer. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200571-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-vad-kannetecknar-en-kris-i-samhallet


15.25-15.50: Föreställningar om krisen.
Erna Danielsson har studerat kriser och beskriver en skolbrand och hela dess förlopp, från branden till återuppbyggnaden och hur skolarbetet påverkades. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200572-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-forestallningar-om-krisen


15.50-16.20: Kris i Uppsala län.
När en kris omfattar mer än en kommun ligger ansvaret på länsstyrelsen. Här berättar Stig Husin, samordnare för krisberedskap i Uppsala län, om hur man arbetar före, under och efter en kris. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200574-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-kris-i-uppsala-lan


16.20-16.50: Kris på sublokal nivå.
Hösten 2016 upptäcktes att dricksvattnet för 20 0000 invånare i Nacka inte var tjänligt. Per Jansson är säkerhetschef i Nacka och berättar hur arbetet med information, felsökning och åtgärd gick till. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200575-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-kris-pa-sublokal-niva


16.50-17.20: Kris utifrån ett kommunperspektiv.
Vi har ett flertal kriser varje år i vår kommun, berättar Patrik Persson, säkerhetssamordnare i Norrköping. Om en skola brinner, vattnet är otjänligt eller om barn skadas så är det en kommunal kris. Till samhälleliga kriser räknas pandemier, stormar eller höga flöden då dessa kräver hjälp och samordning utanför kommunen. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200576-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-kris-utifran-ett-kommunperspektiv


Tisdag 28 mars:
16.35-17.05: Vad är en nationell kris?
Alexandra Nordlander, analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar om arbetet för att planera för kommande kriser. Hon definierar vad en kris är och ger exempel på situationer på kriser i Sverige. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200577-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-vad-ar-en-nationell-kris


17.05-17.35: Var flyktingsituationen en kris?
Att sätta ihop ordet flykting och samhällskris är en politisk handling, säger Maria Stenström. Här beskriver hon flyktingsituationen i Sverige som kulminerade hösten 2015. Var det en kris? Maria Stenström har undersökt vilka ord medierna använde under perioden och hur det påverkar tolkningen av situationen. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200569-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-var-flyktingsituationen-en-kris


17.35-18.00: Kris eller kris? Finansiering av krisforskning.
Misse Wester och Erna Danielsson berättar om sin undersökning av finansieringen kring svensk krisforskning, en studie på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

http://urplay.se/program/200573-ur-samtiden-vad-ar-en-kris-kris-eller-kris-finansiering-av-krisforskning

Arkiv