2018-04-10 09:19

Elektromagnetiska hot – fördjupning om tillämplighet och metodik

Vad händer i samhället om mobilnätet inte fungerar, betaltjänster via internet eller uttagsautomater är oanvändbara, trafiksignaler på vägar och järnvägar är nedsläckta, det inte längre finns TV- eller radioutsändningar på grund av att någon antagonistisk grupp slagit ut dessa med elektromagnetiska medel? Elektromagnetiska hot sätts oftast i samband med militära tillämpningar såsom telekrigföring, detta har inte förändrats. Vad som dock har förändrats är att denna typ av vapen och verkan förekommer inom ramen för såväl angrepp mot det civila samhället som brukande inom kriminella kretsar. Energisäkerhetsportalen vill på detta sätt uppmärksamma denna typ av hot och sprida information om hoten samt om hur man skyddar sig mot dem.

 

MSB information, riskanalys samt inspelade föreläsningar i ämnet:

https://www.msb.se/elektromagnetiskahot

 

MSB folder/lathund om EM-hot och tillämpliga skydd

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod_inom_infosak/Folder%20EM-hot_B.pdf

 

MSB och FOI vägledning om riskanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod_inom_infosak/Vägledning_RSA_EMhot_B.pdf