2018-05-28 13:53

Rapport från FOI om autonoma rörelser på nätet

I den här rapporten presenteras analyser som gjorts inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - "Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda"). Syftet med rapporten är att ge en inblick i några av de svenska autonoma miljöernas digitala närvaro. Rapporten beskriver dels några av de rörelser och ideologier som brukar kallas autonoma och dessa rörelsers digitala närvaro. Vidare redogör vi för några av de mest förekommande aktionerna och handlingarna som kopplas samman med autonoma grupperingar, exempelvis demonstrationer, blockader, vandalisering, fritagning samt uthängningar av framför allt anhängare av nationalistiska grupper. Rapporten tar också upp de autonoma gruppernas tankesätt kring teknik och säkerhet, deras relation till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Avslutningsvis diskuteras frågan om vem som lockas till dessa rörelser och ett resonemang förs om skillnader och likheter mellan de autonoma grupperna och andra extrema grupper, där vi konstaterar att extrema grupper kännetecknas av bland annat intolerans gentemot meningsmotståndare.

 

Länk till rapporten:

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4592--SE