2018-06-20 08:49

MSB publikation – Nationell risk- och förmågebedömning 2018

MSB släpper 2018 års risk- och förmågebedömning.

Under året har Sverige utsatts för attentat och incidenter som inneburit stort lidande för människor och som utmanat säkerheten i viktiga funktioner. Terrorattentatet i Stockholm, händelsen inom Transportstyrelsen och vattenbrist i betydande delar av landet är några exempel. Även cyberincidenter har visat hur sårbart vårt samhälle är. Samtidigt kan MSB konstatera att när samhället utmanas, som vid terrorattentatet i Stockholm, sluter människor upp och det finns en stor vilja att hjälpa varandra.

De senaste åren har även det säkerhetspolitiska läget försämrats i vårt närområde, i Europa och i övriga världen, vilket medfört att Sverige har återupptagit arbetet med civilt försvar. Samhällets förmåga att förebygga och hantera olika fredstida kriser och ytterst krig bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, näringslivet, frivilliga och inte minst den enskilda har nödvändiga förmågor och kunskaper. Den nationella risk- och förmågebedömningen syftar till att beskriva samhällets förmåga och vilka utvecklingsbehov som finns, och är därmed ett underlag för att inrikta och utveckla krisberedskapen och civilt försvar. 

I redovisningen av årets nationella risk- och förmågebedömning ligger tyngdpunkten på frågor som har betydelse för civilt försvar eftersom det är ett område där samhället genomgår omfattande utveckling. Åtgärderna som föreslås i denna rapport bedöms vara ömsesidigt förstärkande för såväl den fredstida krisberedskapen som arbetet med civilt försvar. 

Ladda ned publikationen här:

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Nationell-risk--och-formagebedomning-2018/