2019-09-06 10:04

Elförsörjningen får tillfälligt undantag från kraven på av Försvarsmakten godkända kryptografiska funktioner

I säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 3 kap. 5 § andra stycket anges att ” Om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll ska uppgifterna skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.”. Svenska kraftnät har sökt och fått ett tidsbegränsat undantag från detta krav i förordningen för elförsörjningens verksamhetsutövare. Detta undantag är tillfälligt och villkorat så att åtgärder fortsatt ska vidtas för att kunna uppfylla förordningens krav. Undantaget gäller till 2020-05-31. Åtgärder som anges som förutsättning är att enskilda verksamhetsutövare inom elförsörjningen bygger upp sina signalskyddsorganisationer och vidtar åtgärder för att ”anskaffa nödvändig utrustning.” Detta torde dock inte vara möjligt förrän Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten FFS 2019:xx är fastställda och tillgängliga.

Vi kommer från Energisäkerhetsportalens sida att fortsatt bevaka ärendet och återge kommande styrande och vägledande ingångsvärden från Svenska kraftnät och andra styrande myndigheter.

Läs försvarsmaktens beslut om undantag här:

Beslut om Undantag