2020-04-08 09:28

Ny rapport från MSB

I årsrapporten för it-incidentrapportering 2019 redovisar MSB antalet inkomna rapporter och några exempel på allvarliga IT-incidenter, som bygger på rapportering från statliga myndigheter under 2019. MSB presenterar även utvecklingen under perioden 2016-2019. Syftet är att höja myndigheternas lägstanivå i arbetet att skydda sig mot IT-incidenter. Utöver sammanställning och analys innehåller rapporten även stöd till de myndigheter som omfattas av rapporteringsplikten.

 

Det som toppar listan av IT-incidenter är ”handhavandefel” tätt följt av ”angrepp”. Rapporten är trots sina 52 sidor både lätt att överskåda och lättläst. Rapporten innehåller såväl olika exempel på IT-incidenter som pedagogiskt utformade rekommendationer för att höja nivån, och därmed motståndskraften, mot IT-incidenter.

 

Länk till rapporten:

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering/arsrapport-it-incidentrapportering-2019.pdf

Arkiv