Energisäkerhetsportalen är ett resultat av en samling säkerhetsrelaterade aktiviteter och projekt som genomförts i Svenska kraftnäts regi.

Behovet av en gemensam samlingsplats för säkerhet inom elbranschen identifierades redan 2011 i samband med en förstudie som genomfördes av Svenska kraftnät. Sedan dess har ett antal större och mindre aktiviteter genomförts för att på olika sätt stödja säkerhetsarbetet inom energibranschen (el-, naturgas-, värme- samt olje- och drivmedelsförsörjningen).

Målet med energisäkerhetsportalen är att skapa en samlingsplats för relevanta styr- och stöddokument samt för kommunikation av för branschen aktuella händelser och nyheter.

Syftet med energisäkerhetsportalen är främst att göra relevant styrande och rådgivande information och därtill kopplade dokument tillgängliga för företag inom energiförsörjningen. Vidare är syftet att ge stöd åt nämnda företag vad avser implementationen av säkerheten så att en tillämplig och säkerhetsmässigt acceptabel nivå kan nås och upprätthållas över tiden.